Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.benevita.sk

Benevita s.r.o., Záhradná 51, 90091 Limbach, Slovenská republika
 IČO: 36808164 
IČ DPH: SK2022416836

Všeobecné ustanovenie

Obchod nepracuje systémom MLM (multilevel marketing).

Pri jednorazovom odbere nad 500 € je poskytnutá zľava 10%.

Nákup tovaru prostredníctvom Internetu môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Kupujúci – registrácia

Podmienkou nakupovania v internetovom obchode www.benevita.sk je registrácia kupujúceho. Identifikácia kupujúceho prebieha prostredníctvom registračného formulára,v ktorom je kupujúci povinný vyplniťosobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje.

Objednávanie tovaru

Objednávka vzniká objednaním tovaru v internetovom obchode, vyplnením objednávky podľa internetového postupu, a jej zaplatením na účet benevita.sk podľa inštrukcií (platba kartou a platba bankovým prevodom.)

Objednávky tovaru sú výnimočne možné aj prostredníctvom e-mailovej správy na adrese janabacova@benevita.sk, ako aj telefonicky na 00421 908 78 89 57.

Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť,ak nie je možné naplniť obsah objednávky z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade,ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo nepravdivé údaje v objednávkovom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 24 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky.

Kupujúci potvrdením objednávky zároveň dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy SR. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému (t.j. napr. na spracovanie objednávky, vystavenie faktúry a doručenie objednávky) a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Kupujúci môže svoje údaje (napr. prihlasovacie heslo, adresa fakturačná, adresa doručenia, a pod.) kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do internetového obchodu benevita.sk. V prípade, ak si kupujúci želá zrušiť svoju registráciu, na požiadanie e-mailom bude jeho konto zneaktívnené.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme predávajúceho. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky kupujúcemu e-mailom, na adresu ktorú uviedol pri registrácii. Okamihom odoslania objednávky kupujúcim (resp. jej zaplatením kupujúcim) na jednej strane a doručenia oznámenia o prijatí objednávky predávajúcim na strane druhej, vzniká záväzná kúpna zmluva medzi oboma stranami, kupujúcim a predávajúcim, a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z príslušných platných predpisov platných v Slovenskej republike.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.

Ak potvrdená objednávka nebude uhradená bankovým prevodom do 7 dní od potvrdenia predávajúcim, zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa pokladá za zrušenú. Kupujúci bude o skutočnosti oboznámený e-mailom alebo telefonicky na uvedené číslo .

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane príslušnej DPH.

Predávajúci je platca DPH: faktúra je vystavená s DPH 20%.

Kupujúci môže na úhradu objednávky použiť niektorú z priamych elektronických platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky. Ide o platobné portály Internet Banking, MasterCard, VISA a VISA Electron, Diners Club International. Možno platiť internet bankingom na základe predfaktúry (objednávka e-mailom alebo telefonicky, prevodom na e-shope).

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi čo najskôr, expedícia je po prijatí úhrady na účet predávajúceho. Expedícia tovaru je v utorok a štvrtok, približne do 3 pracovných dní po zaplatení na účet .

Objednávky predávajúci vybavuje priebežne každý pracovný deň.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme ako miesto doručenia.

Cena za dopravu bude na základe hmotnosti objednávky :

2 Eur do hmotnosti 1,5 kg a 5 Eur nad 1,5kg hmotnosti v rámci Slovenskej republiky.

V prípade objednávky iba knihy, je doprava v cene tovaru.

Doprava bude zabezpečená špedičnou spoločnosťou, ktorú vyberá predávajúci, v súčasnosti DPD. Cena za dopravu do Českej republiky je 7 eur.

Pri zjavnom poškodení zásielky je kupujúci povinný ju od doručovateľa nepreberať a bezodkladne informovať predávajúceho o tejto skutočnosti. Predávajúci po oznámení neprevzatia zásielky kupujúcim zašle kupujúcemu na jeho žiadosť novú zásielku v zmysle pôvodnej objednávky.

Osobný odber už nie je možný.

Vylúčenie zodpovednosti

Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy spôsobené prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo alebo sa v čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho dodanie.

Reklamácie

Kupujúci má právo podať reklamáciu ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky nezodpovedá potvrdenej objednávke.

Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň na e-mailovej adrese a telefonicky na 00421 908 78 89 57 od 8.00 do 16.00 hodiny. V prípade ak sa jedná o reklamáciu kvality predmetu kúpy, pričom od dodania predmetu kúpy kupujúcemu ubehlo viac ako 30 dní, je kupujúci pre účely uznania reklamácie povinný preukázať vhodnosť uskladnenia predmetu kúpy, ktorý reklamuje. Kupujúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania informovať kupujúceho a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky.

Vrátenie tovaru

Kupujúci môže objednaný predmet kúpy vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu v lehote do 7 kalendárnych dní od jeho zaplatenia. V tomto prípade je potrebné, aby bol predmet kúpy vrátený v nepoškodenom a v pôvodnom obale. Kupujúci je povinný informovať o záujme vrátenia predmetu kúpy predávajúceho vopred a to na e-mailovú adresu alebo telefonicky na čísle +421 908 78 89 57.

Náklady na spätné doručenie od kupujúceho ku predávajúcemu hradí kupujúci. Po obdržaní zásielky od kupujúceho a skontrolovaní jeho obsahu uhradí predávajúci cenu predmetu kúpy bez nákladov na doručenie späť kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej dohody a to na bankový účet, ktorý uvedie pri vrátení tovaru do 3 pracovných dní od obdržania predmetu kúpy.

Záručná doba

Na predávaný tovar v internetovom obchode www.benevita.sk sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov, pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito obchodným podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi platnými na území SR. Zaplatením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017.